Laipni lūgti!
Talsu novada Ģibuļu pagastā

Materiālais atbalsts

SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS NODAĻA

Talsu novada sociālā dienesta sociālās palīdzības nodaļas darbības mērķis ir sniegt materiālu atbalstu krīzes situācijā nonākušām trūcīgām un maznodrošinātām un citām sociāli mazaizsargātām ģimenēm (personām), lai apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu darbspējīgo personu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā. Nodaļa nodrošina sociālās palīdzības sniegšanu, sociālā darbinieka konsultācijas un padomu par tālāku rīcību personai, kura nespēj nodrošināt sevi (savu ģimeni) un/vai pārvarēt esošās dzīves grūtības tikai saviem spēkiem un kurai ir vēlēšanās mainīt pašreizējo situāciju.

Nodaļa sociālo palīdzību klientam sniedz, pamatojoties uz viņa materiālo resursu — ienākumu un īpašuma novērtējumu, ņemot vērā sociālo situāciju un individuāli paredzot katra klienta līdzdarbību.

NODAĻA VEIC ŠĀDUS PIENĀKUMUS

 • 1) likumā noteiktā kārtībā pārbauda saņemto informāciju par personu, kurai nepieciešama sociālā palīdzība, izvērtē personas vajadzības un informē par viņu tiesībām un iespējām to saņemt, kā arī kārtību, kādā sociālie pakalpojumi un palīdzība saņemama;
 • 2) novērtē klientu vajadzības, materiālos un personiskos resursus, izstrādā sociālās rehabilitācijas plānus;
 • 3) sagatavo administratīvos aktus par sociālās palīdzības piešķiršanu vai atteikumu, rakstiski informējot personu par pieņemto lēmumu, atteikuma gadījumā rakstveidā norādot atteikuma iemeslus un lēmuma pārsūdzēšanas termiņus un kārtību;
 • 4) sagatavo administratīvos aktus par sociālās palīdzības piešķiršanu vai atteikumu, rakstiski informējot personu par pieņemto lēmumu, atteikuma gadījumā rakstveidā norādot atteikuma iemeslus un lēmuma pārsūdzēšanas termiņus un kārtību;
 • 5) izveido informatīvo datu bāzi par sociālās palīdzības pieprasītājiem un saņēmējiem, finanšu līdzekļu izlietojumu;
 • 6) sadarbojas ar valsts un pašvaldību institūcijām, nevalstiskajām organizācijām, fiziskām un juridiskām personām jautājumu risināšanā, kas saistīti ar sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu piešķiršanu iedzīvotājiem;
 • 7) veicina darbspējīgo personu iesaistīšanos savas sociālās situācijas uzlabošanā;
 • 8) nodrošina informācijas konfidencialitāti par sociālās palīdzības pieprasītājiem un saņēmējiem


SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA

Sociālā palīdzība — naudas vai mantiskais pabalsts, kura piešķiršana balstās uz materiālo resursu novērtēšanu personām (ģimenēm), kurām trūkst līdzekļu pamatvajadzību apmierināšanai.

Talsu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā sociālo pabalstu apmērus, piešķiršanas kārtību un to personu loku, kurām ir tiesības tos saņemt nosaka Talsu novada domē 2009.gada 10.septembrī apstiprinātie Saistošie noteikumi Nr.48 "Par sociālo palīdzību Talsu novadā".


SOCIĀLO PABALSTU VEIDI

 • 1. Pabalsts garantētā minimālā iztikas līmeņa nodrošināšanai.
 • 2. Dzīvokļa pabalsts.
 • 3. Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā.
 • 4. Pabalsts bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam;
 • 5. Pabalsts audžuģimenei;
 • 6. Veselības aprūpes pabalsts.
 • 7. Pabalsts bērnu izglītības procesa nodrošināšanai:
 • - pabalstu mācību līdzekļu iegādei;
 • - pabalsts bērnu ēdināšanas izdevumu atmaksai;
 • - pabalstu profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem;
 • - pabalsts mācību maksas izdevumu segšanai bērniem ar īpašām vajadzībām;
 • - pabalsts transporta izdevumu segšanai bērniem ar īpašām vajadzībām – bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.
 • 8. Pabalsts sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai;

Lai saņemtu sociālo palīdzību, pabalsta pieprasītājs vai viņa likumiskais pārstāvis personīgi vēršas Talsu novada Sociālajā dienestā vai Sociālā dienesta attālinātā klientu pieņemšanas punktā atbilstoši pieprasītāja deklarētās dzīvesvietas administratīvajai teritorijai un iesniedz rakstveida vai mutvārdu iesniegumu, kuru darbinieks noformē rakstveidā un klients to paraksta.

Lai novērtētu ienākumus un materiālo stāvokli, pieprasītājs aizpilda un iesniedz dienestā iztikas līdzekļu deklarāciju, uzrāda personu apliecinošus dokumentus un iesniedz izziņas, kas apliecina :

 • 1) ienākumus par pēdējiem trim pilniem kalendāra mēnešiem (izņemot valsts piešķirtos pabalstus, pensijas un piemaksas pie pensijas);
 • 2) strādājošiem – darba devēja izziņu par ienākumiem (pēc nodokļu nomaksas) par pēdējiem trim pilniem kalendāra mēnešiem; izziņu no darba devēja, ka atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā;
 • 3) bezdarbniekiem - Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras lēmumu par bezdarbnieka pabalsta piešķiršanu vai atteikumu. Ja apmeklē kursus, līgumu ar mācību iestādi, kurā redzams stipendijas apmērs;
 • 4) ģimenēs ar bērniem (ja viens no vecākiem nepiedalās bērna audzināšanā) – dokumentu par uzturlīdzekļu (alimentu) apmēru, ja nav piešķirti no Uzturlīdzekļu garantiju fonda vai izziņu par uzturlīdzekļu pieprasīšanu;
 • 5) atsevišķi dzīvojoša laulātā vai bērna vecāka sniegtais materiālais atbalsts;
 • 6) studentiem, profesionālās izglītības iestādes audzēkņiem – izziņu no mācību iestādes, izziņu par stipendijas apmēru;
 • 7) citu valstu pilsoņiem ar pastāvīgās uzturēšanās atļaujām LR, kā arī personām, kuras saņem ārvalstu sociālās garantijas, jāiesniedz izziņa par attiecīgo ārvalstu piešķirtajiem pabalstiem, pensijām vai cita veida sociālajām garantijām;
 • 8) par ienākumiem no nekustamā un kustamā īpašuma pārdošanas, kas gūti pēdējo 12 kalendāra mēnešu laikā pirms iesnieguma iesniegšanas, ar ieņēmumiem no saimnieciskās vai profesionālās darbības, kā arī subsīdijas lauksaimniecībai un lauku attīstībai par pēdējiem pilniem trim kalendāra mēnešiem vai par laikposmu no iepriekšējā gada 1. janvāra līdz 31. decembrim, par kapitāldaļām SIA, piederošām akcijām u.c.

Ministru kabineta noteikumi Nr.299 par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu paredz, ka par ienākumiem šo noteikumu izpratnē nav uzskatāmi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 5.pantā minētie ienākumi. Šī panta 3.daļa paredz, ka, novērtējot klienta materiālos resursus, par ienākumiem neuzskata:

 • 1. piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu;
 • 2. bērna invalīda kopšanas pabalstu;
 • 3. pabalstu invalīdam, kuram nepieciešama kopšana;
 • 4. pabalstu par asistenta izmantošanu;
 • 5. pabalstu transporta izdevumu kompensēšanai invalīdam; kuram ir apgrūtināta pārvietošanās;
 • 6. pabalstu ar celiakiju slimam bērnam;
 • 7. pabalstus bērna piedzimšanas un personas nāves gadījumā;
 • 8. sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteiktos pašvaldības sociālās palīdzības pabalstus.

Vēl MK noteikumi paredz, ka par ienākumiem nav uzskatāmi arī pašvaldības iepriekš izmaksātie sociālās palīdzības pabalsti un sociālās garantijas bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās, kā arī naudas līdzekļi, kas iegūti no labdarības fondiem, studējošā kredīts un sociālo kampaņu rezultātā gūtais materiālais labums.

Sociālais dienests var lūgt klientam uzrādīt bankas konta izdrukas par pēdējiem trim pilniem kalendāra mēnešiem, lai pārliecinātos, ka sociālās palīdzības klientam ir tikai likumā un MK noteikumos atļautie ienākumi.

Trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšana

Pamatojums: 31.10.2002. likums „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums"; MK 30.03.2010. noteikumi Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu"; Talsu novada domes 29.04.2013. saistošie noteikumi Nr.23 ''Par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas statusa noteikšanu Talsu novadā''.

Ģimene (persona) atzīstama par trūcīgu, ja tās vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 128.06 EUR.

Trūcīgas ģimenes (personas) statusu nosaka uz laiku no trim līdz sešiem mēnešiem.

Ģimene (persona) atzīstama par maznodrošinātu, ja tā atbilst sekojošiem kritērijiem:

 • 1. vientuļš pensionārs vai invalīds, kuram nav likumīgu apgādnieku, kurš saņem vecuma pensiju vai invaliditātes pensiju un kura ienākumi mēnesī nepārsniedz 275 euro;
 • 2. kopā dzīvojoši pensionāri un invalīdi, kuriem nav likumīgu apgādnieku, kuru vienīgie ienākumi ir valsts piešķirtā vecuma pensija vai invaliditātes pensija un kuru ienākums uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz 260 euro;
 • 3. atsevišķi dzīvojošs pensionārs vai invalīds, kura likumīgie apgādnieki dzīvo atsevišķi, kurš saņem vecuma pensiju vai invaliditātes pensiju un kura ienākumi mēnesī nepārsniedz 245 euro;
 • 4. kopā dzīvojoši pensionāri un invalīdi, kuru likumīgie apgādnieki dzīvo atsevišķi, un kuru vienīgie ienākumi ir valsts piešķirtā vecuma pensija vai invaliditātes pensija un kuru ienākums uz vienu ģimenes locekli mēnesī nepārsniedz 230 euro;
 • 5. nestrādājoši invalīdi un/vai pensionāri, kuri dzīvo kopā ar apgādnieku - nestrādājošu invalīdu vai pensionāru, kuru ienākums uz vienu ģimenes locekli mēnesī nepārsniedz 215 euro;
 • 6. ģimene (persona), kura nav atzīta par trūcīgu, bet tās ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo 3 mēnešu laikā nepārsniedz 180 euro.

Ģimene (persona) atzīstama par trūcīgu, vai maznodrošinātu, ja :

 • 1. tai nepieder naudas līdzekļu uzkrājumi, vērtspapīri vai īpašums,
 • 2. tā nav noslēgusi uztura līgumu;
 • 3. tā nesaņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas sniegtos pakalpojumus vai tā neatrodas ieslodzījumā.
 • 4. personai darbspējīgā vecumā, un kura nestrādā (nav uzskatāma par darba ņēmēju vai pašnodarbināto saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu"), jāreģistrējas
 • Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbniekam, izņemot gadījumu, ja persona ir:
 • 1. invaliditātes pensijas, vecuma pensijas vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēja;
 • 2. sieviete grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma laikā, viens no bērna vecākiem vai cita persona bērna kopšanas periodā;
 • 3. viens no bērna invalīda vecākiem, ja bērns nesaņem piemērotus aprūpes pakalpojumus;
 • 4. persona vecumā no 15 gadiem, kura iegūst izglītību klātienē vispārējās vidējās vai profesionālās vidējās izglītības iestādē vai ir pilna laika studējošais augstskolā.

  par īpašumu nav uzskatāms
  :
 • 1. nekustamais īpašums vai tā daļa, kur savu dzīvesvietu deklarējis un dzīvo iesniedzējs un pārējās personas, kurām ir kopīga saimniecība ar iesniedzēju;
 • 2. bērna nekustamais īpašums un naudas līdzekļu uzkrājumi kredītiestādēs, ja nav bāriņtiesas atļaujas ar tiem rīkoties;
 • 3. kapitāla daļas un akcijas, ja maksātnespējas procesa dēļ vai atbilstoši citu kompetentu institūciju nolēmumam īpašniekam nav iespēju rīkoties ar šo īpašumu;
 • 4. pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktais kustamais un nekustamais īpašums;
 • 5. viens automobilis vai viens motocikls, viena laiva, kas ir ģimenes īpašumā, un viens motorollers, velosipēds, mopēds katram ģimenes loceklim;
 • 6. zeme, kuras platība nepārsniedz 5 hektārus; tā tiek izmantota mājsaimniecības uzturēšanai un ģimenes (personas) pamatvajadzību nodrošināšanai, netiek iznomāta citai personai;
 • 7. mežs, kura platība nepārsniedz 2 hektārus; tas tiek izmantots mājsaimniecības uzturēšanai un ģimenes (personas) pamatvajadzību nodrošināšanai, netiek iznomāts citai personai.

Materiālā palīdzība Talsu novada pašvaldībā

Talsu novada domē 2012.gada 14.jūnijā apstiprinātie Saistošie noteikumi Nr.12"Par materiālo palīdzību Talsu novada pašvaldībā", nosaka kārtību un to personu loku, kurām ir tiesības saņemt pašvaldības materiālo palīdzību.

Pašvaldības materiālās palīdzības pabalstus piešķir, neizvērtējot personas (ģimenes) ienākumus. Talsu novada Sociālais dienesta pabalstus izmaksā apstiprinātā budžeta ietvaros.

Pašvaldības materiālās palīdzības veidi ir:

 • 1. vienreizējs bērna piedzimšanas pabalsts;
 • 2. pabalsts politiski represētajām personām;
 • 3. vienreizējs pabalsts personām, kuras atbrīvojušās no ieslodzījuma vietas pēc soda izciešanas;
 • 4. vienreizējs pabalsts apbedīšanai;
 • 5. pabalsts 80 un vairāk gadu sasniegušām personām;
 • 6. pabalsts bērnu ēdināšanas izdevumu apmaksai daudzbērnu ģimenēm;
 • 7. pabalsts kultūras, atpūtas un sporta pasākumu apmeklēšanai daudzbērnu ģimenēm;
 • 8. vienreizējs pabalsts ģimenēm 50, 55, 60, 65, 70 un vairāk gadu laulības jubilejā.