Laipni lūgti!
Talsu novada Ģibuļu pagastā

Par skolu

PASTENDES PAMATSKOLA

2019./2020. m.g. mūsu skolā mācās 155 skolēni, ir 11 klašu komplekti. Skolā strādā 22 pedagogi un 7 tehniskie darbinieki, sociālais pedagogs, speciālais pedagogs, logopēds, medmāsa un psihologs. Skolā ir licencētas četras izglītības programmas: 

 • Pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena izglītības programma, kods 21012111; 

 • Vispārējās pamatizglītības programma, kods 21011111; 

 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem, kods 21015611; 

 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem, kods 21015811.

DALĪBA PROJEKTOS

 -  Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai (projekta nr. 8.3.2.2/16/I/001) 

 -  Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai PuMPuRS (projekta nr. 8.3.4.0/16/I/001) 

 -  Citāda skola – dzīves skola” (Šo jaunatnes iniciatīvas projektu pilnībā finansē Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS).”) 

 -  Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs (projekta nr. 8.3.5.0/16/I/001) 

 -  "Augļi skolai" 

-  “Latvijas skolas soma” 

 -  NORDPLUS 

 -  Erasmus + “Approaching Happiness Through the Art”

Informāciju par skolas notikumiem atrodama arī 

 www.facebook.com/pastendes.pamatskola/

 www.draugiem.lv/pastendespamatskola/

INTEREŠU IZGLĪTĪBA 

Pēc mācību stundām skolēniem iespējams darboties: 

 - tautisko deju kopas “Jumalēni” 1. - 2.klašu, 3. - 4.klašu, 5. - 6. klašu un 7.-9.klašu grupās; 

 - vokālajā ansamblī 1- 7. klasēm; 

 - teātra pulciņā “Dzīvsudrabs”; 

 - vizuāli plastiskās mākslas pulciņā; fakultatīvajās sporta nodarbībās 1. – 2. klašu audzēkņiem.