Laipni lūgti!
Talsu novada Ģibuļu pagastā


Goda grāmata- 2010

IZRAKSTI NO ĢIBUĻU PAGASTA PADOMES LĒMUMIEM UN

ĢIBUĻU PAGASTA PĀRVALDES PROTOKOLIEM

2010.gads

Rasma Jode – par labu darbu, siltiem vārdiem, saulainiem smaidiem, vieglu roku 50 gadus uzturot pagasta iedzīvotājus pie labas veselības un moža gara.

Marta Kivleniece – par neizsīkstošu enerģiju, dzīvesprieku, par prasmi saliedēt, uzmundrināt un samīļot, 10 gadus darbojoties pensionāru klubā „Sarma", un par aktīvu iesaistīšanos kultūras dzīvē.

Velga Brikmane – par kultūras mantojuma apzināšanu un saglabāšanu, augstu atbildību un radošu pieeju darbam, par aktīvu iesaistīšanos pašdarbībā un sabiedriskajās aktivitātēs un sakarā ar Spāres bibliotēkas 100 gadu jubileju.

Velta Benga - par neizsīkstošu enerģiju senioru vecuma grupas rosināšanā aktīvam dzīvesveidam un sakarā ar pensionāru kluba „Irbenājs" 10.dzimšanas dienu.

Tabita Kalniņa – par nesavtīgu pašatdevi, neizsīkstošu enerģiju Spāres kultūrvides saglabāšanā un attīstībā.

Valdis Kalderauskis – par dzīvi sportā, par jaunatnes piesaistīšanu un sporta objektu attīstīšanu un sakarā ar dzīves 70. jubileju.

Ligita Paura - par nozīmīgu ieguldījumu skolēnu iesaistīšanā tautas nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā, un par ilggadīgu, apzinīgu un radošu darbu Ģibuļu pagasta jaunās paaudzes audzināšanā.

Lelde Hodjačika - par ieguldīto darbu tautas deju tradīcijas stiprināšanā Ģibuļu pagastā, par skolēnu deju kolektīva „Jumalēni" trīs vecuma grupu piedalīšanos 10.Skolu jaunatnes Dziesmu un Deju svētkos.

Dana Vecmane - par sabiedrisko aktivitāti darbojoties un iesaistot citus jauniešus klubā „Kontakts", par labiem sasniegumiem konkursā „Latvijas Izcilnieks 2010".

Zane Zaļkalne - par ieguldījumu kultūrvides izpētē, izstrādājot zinātniski pētniecisko darbu „Talsu novada Pastendes kultūras nama deju kolektīvu darbība un spilgtākās dejotāju dinastijas".

Juris Lasenbergs - par nesavtīgu, ilggadīgu darbu Pastendes kultūras namā, par aktīvu labdarības koncertu atbalstīšanu un sakarā ar dzīves 65.jubileju.

Jānis Smilga - par ilggadīgu sadarbību kultūras jomā, par savas dzimtās vietas mīlestību,popularizēšanu un patiesu patriotismu.

Zelma Baldere – par priekšzīmīgu pienākumu izpildi, par izdomu un rūpību kultūrvides sakopšanā un uzturēšanā, par neatkārtojamu līdzdarbošanos visos Spāres tautas nama pasākumos, ienesot katrā humora un viegluma dzirksti.

Santa Neilande – par neatlaidību un sparu uzņēmējdarbības attīstīšanā, par veiksmīgu savu ideju īstenošanu un jaunu darba vietu radīšanu Ģibuļu pagastā.

Vineta Asplinte – par ilggadīgu, godprātīgu, precīzu un apzinīgu darbu Spāres pastā, par aktīvu un radošu iesaistīšanos kultūras un sabiedriskajā dzīvē.

Inga un Guntis Nakurti – par uzņēmību, spēku un vēlmi saglabāt, noturēt un attīstīt lauksaimniecisku darbību SIA „Ausma", par iesaistīšanos, atbalstu un labo gribu saimniecisko un komunālo pakalpojumu sniegšanā Ģibuļu pagastā.

Linda un Raivis Reinfeldi - par brīnišķīgu ideju un ieceru īstenošanu vides un ainavas veidošanā un sakārtošanā, par dzimtās vietas uzturēšanu un uzņēmējdarbības attīstību.

Anna Duboviča – par nesavtīgu attieksmi pret darbu un veselīgas pārtikas nodrošināšanu PII „Ķipars" audzēkņiem.