Laipni lūgti!
Talsu novada Ģibuļu pagastā


Goda grāmata- 2006

IZRAKSTI NO ĢIBUĻU PAGASTA PADOMES LĒMUMIEM UN

ĢIBUĻU PAGASTA PĀRVALDES PROTOKOLIEM

2006.gads

Pateicības raksti:

Rita Maķe – par ilggadīgu saimniecisko darbu pagasta izglītības iestādē un sakarā ar dzīves jubileju.

Ingrīda Stibe – par ilggadīgu un apzinīgu darbu skolēnu audzināšanā Spāres pamatskolā.

Ruta Rūmniece – par ilggadīgu darbu veselības aprūpē pirmsskolas izglītības iestādē „Ķipars".

Tekla Rutkopa – par ieguldīto darbu veiksmīgas privatizācijas nodrošināšanā Ģibuļu pagastā.

Agris Reinfelds – par veiksmīgu uzņēmējdarbību cūkkopības nozares attīstībā.

Aina Rozenberga – par veiksmīgu uzņēmējdarbību Eiropas struktūrfondu naudas apguvē.

Aigars Fārenhorsts – par uzņēmējdarbības attīstīšanu Ģibuļu pagastā un jaunu darba vietu izveidošanu.

Danuta Krecere – par ilggadīgu un apzinīgu darbu iedzīvotāju veselības aprūpē.

Vija Kauliņa – par ilggadīgu un apzinīgu darbu pasta pakalpojumu sniegšanā iedzīvotājiem.

Egons Strazdiņš – par ieguldīto darbu pašvaldības komunālajā saimniecībā.

Aralda Minna Frīdenberga – par piemājas saimniecības „Jaunpuškaiši" paplašināšanu un modernizāciju, piesaistot ES projektu līdzekļus.

Velga Neilande – par ieguldījumu piena lopkopības attīstībā zemnieku saimniecībā „Treidas", piesaistot ES projektu līdzekļus.

Gaida Krūze – par ilggadīgu darbu pagasta pašvaldības iestādēs un sakarā ar dzīves jubileju.

Mudīte un Ainārs Paipali – par ģimenes aktīvu iesaistīšanos pagasta sporta un kultūras dzīves pasākumos.

Arvis Bērziņš – SIA „Ābelītes AD" valdes priekšsēdētājs - par ilggadīgu Pastendes pamatskolas materiālās bāzes uzlabošanu un finansiālu palīdzību pagasta kultūras un sporta pasākumu organizēšanā.

Klementīne Damškalne – sakarā ar dzīves 80 gadu jubileju un ieguldījumu pagasta kultūras un sabiedriskajā dzīvē.

Ruta un Arnis Krūzes – par ieguldījumu pagasta vides sakopšanā.

Daina Treimane – par ieguldīto sabiedrisko darbu pensionāru brīvā laika organizēšanā.

Gints Vecmanis – SIA „Kalniņi – Transporta kompānija" valdes priekšsēdētājs, par ilggadīgu Pastendes pamatskolas materiālās bāzes uzlabošanu un finansiālu palīdzību pagasta kultūras un sporta pasākumu organizēšanā.

Deju kolektīvs „Austris", vadītāja Iveta Kālberga – par tradicionālās mākslas popularizēšanu jaunatnes vidū un aktīvu darbību starptautiskajā projektā „Jauniešu kultūrizglītība – pārrobežu sadarbības attīstības pamats".